Prilep and Macedonia World Cups

Results 2018Winner of "Trophy Of Prilep"

           N/A


* Prilep World Cup - "Trophy Of Prilep"

* Macedonia World Cup

* Results in pdf


Prilep World Cup - "Trophy Of Prilep"

F-1-A

 1.            N/A
 2.            N/A
 3.             N/A


F-1-A Junior

 1.            N/A
 2.            N/A
 3.            N/A


F-1-B

 1.             N/A
 2.            N/A
 3.            N/A


F-1-B Junior

 1.             N/A
 2.            N/A
 3.            N/A


F-1-C

 1.            N/A
 2.            N/A
 3.             N/A


F-1-G

 1.            N/A
 2.            N/A
 3.            N/A


F-1-H

 1.            N/A
 2.            N/A
 3.            N/A


Macedonia World Cup

F-1-A

 1.            N/A
 2.            N/A
 3.             N/A


F-1-A Junior

 1.            N/A
 2.            N/A
 3.            N/A


F-1-B

 1.             N/A
 2.            N/A
 3.            N/A


F-1-B Junior

 1.             N/A
 2.            N/A
 3.            N/A


F-1-C

 1.            N/A
 2.            N/A
 3.             N/A


F-1-G

 1.            N/A
 2.            N/A
 3.            N/A


F-1-H

 1.            N/A
 2.            N/A
 3.            N/A